بازدید:
تاريخ : 1395/10/05اسلام برای زن ارزش والا و مقامی ارجمند و جایگاهی ویژه قائل است که خداوند یک سوره  به نام سوره نسائ نازل کرد و در آن دستور های لازم را برای رعایت حقوق زنان و قوانین مربوط به ازدواج عفت نگهداری و بهسازی افراد جامعه داده است